Y Goncwest Normanaidd | Norman Conquest

Gwyddom fod Gwilym y Concwerwr ei hun wedi bod yn Nhy Ddewi gyda’r bwriad mae’n debyg o ddeall pwysigrwydd Ty Ddewi ac i weld rhannau o diroedd gorllewinol ei oresgyniad. Ond fe fyddai honni yr adeg honno fod Cymru wedi’i gorchfygu yn anghywir.

Yn Ne Orllewin Cymru, yn ystod rhan o deyrnasiad William, roedd Rhys ap Tewdwr yn arweinydd ar y Cymry lleol ac yn Dywysog ar Ddyfed. Cyn hyn roedd wedi treulio amser yn Llydaw ac Iwerddon. Dychwelodd o Iwerddon yn 1080 a gyda chymorth Owain Gwynedd unodd gwyr arfog y ddau i ymladd yn erbyn tywysogion Powys ym mrwydr Mynydd y Carn yn Ne Ceredigion yn 1081. Ceir cofnod yn llyfr ‘Doomsday’ yn 1086 yn talu gwrogaeth i’r Brenin William.

Yn sgil buddugoliaeth Mynydd Carn a’r gwrogaeth a dalwyd i William roedd gan Rhys reolaeth dros y rhan fwyaf o Orllewin Cymru. Fodd bynnag, collodd ei fywyd yn 1083 tra’n ymladd yn erbyn lluoedd Normanaidd yn Llanfair ym Muallt. Yn dilyn hyn dechreuodd y goresgyniad Normanaidd yn erbyn Sir Benfro a Chaerfyrddin o ddifrif.

Yn sgil apwyntiad yr Esgob Bernard i Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi yn 1115 bu nifer o newidiadau a gwelwyd eglwysi’n cael eu sefydlu ar hen safleodd cysegredig megis Llanwnda a Mathri.

Mae’r dealltwriaeth o fanylion hanesyddol y cyfnod cynnar a chanoloesol yng Nghymru yn anodd ac yn ymwneud gyda nifer o Dywysogion Cymreig a llywodraethwyr a oedd ar wahanol adegau yn rheoli ac yn gwrthwynebu y Goncwest Normanaidd.

Ychydig wedi’r Goncwest Normanaidd sefydlodd William nifer o fynedfeydd pwysig mewn i Gymru yng Nghaer, Amwythig, Henffordd a Chaerloyw. Roedd hi’n ddealledig fod gan y Marchogion pwysicaf a oedd yn rheoli’r canolfannau dylanwadol hyn yr hawl i groesi’r ffin i Gymru gan oresgyn a dwyn y tir a fedrent oddi wrth y Cymry. Cyflawnwyd yr ymgyrchoedd cyntaf drwy ddilyn y ffyrdd mwyaf naturiol ar hyd arfordiroedd y gogledd a’r de a dyffrynoedd yr Hafren, Wysg, Gwy a Dyfrdwy.

Am gyfnod o ddeuddeg mlynedd gadawodd y Brenin William a’r fab William yr Ail lonydd i Rhys reoli Gorllewin Cymru. Newidiodd hyn yn 1093 fodd bynnag. Roedd yr ymgyrchu parhaus gan yr Arglwyddi Normanaidd ar hyd y ffin yn cael ei wrthwynebu gan y Tywysogion Cymreig gan gynnwys Rhys ap Tewdwr.

Yn sgil cyfarfyddiad ar hap rhwng Rhys ap Tewdwr a’r Milwyr Normanaidd ger Llanfair-ym-Muallt yn 1093 lladdwyd Rhys. Agorodd hyn y llifddorau i’r Normaniad ymdreiddio i Orllewin Cymru. Daeth rhai ar hyd yr arfordir trwy Gaerdydd, Abertawe,  Casllwchwr, Llansteffan a Chaerfyrddin. Daeth eraill o’r  Amwythig i Bowys a Cheredigion gan gyrraedd Penfro lle sefydlwyd y castell gwreiddiol gan Arnulf o Drefaldwyn yn 1093. Gadawyd y rhan helaethaf o eiddo Esgobaeth Ty Ddewi heb ei chyffwrdd a pharhaodd felly dan reolaeth yr Esgobion Normanaidd tan 1115 gydag un eithriad. Yr eithriad honno oedd Plwyf Treopert y ceir cyfeiriad ato yn nes ymlaen.

Yn sgil y mewnlifiad Normanaidd i Dde Sir Benfro a dyfodiad diweddarach y Fflemiaid dan law’r Normaniaid, rannodd y Sir yn ddwy. Gwthiwyd y Cymry Cymraeg o’u hardaloedd gwreiddiol tua gogledd y Sir. Erys y rhaniad hyd heddiw gyda nifer sylweddol o siaradwyr Cymraeg yn parhau yng ngogledd y Sir.

Ar ddechrau’r ddeuddegfed ganrif glaniodd y Marchog Normanaidd Robert FitzMartin ac ychydig o ddilynwyr yn ardal Trefdraeth a sefydlu llinach yng ngogledd dwyrain y Sir yn hen gantref Cemaes. Dyma Farwniaeth Cemaes,  perchnogaeth ar ddarn o dir sy’n parhau hyd heddiw.

O’r flwyddyn 1100 ymlaen, tra roedd rhan helaeth o Ganol a De Sir Benfro a thiriogaeth wreiddiol y Deheubarth i’r Dwyrain yn gyfnod o frwydro parhaus rhwng y Normaniaid a thywysogion Cymreig, roedd Gogledd Sir Benfro gan gynnwys Pen Caer yn gymharol heddychlon.

Yr unig newid a wnaed yn lleol oedd sefydlu plwyf Treopert tua 1180 trwy symud rhan o blwyf Tremarchog, a estynnai o Langloffan i fferm Tresisyllt i’r gogledd o Aber Bach, fel plwy ar wahan. Mae enw Saesneg y plwyf ‘Granston’ yn ddehongliad o’r enw Robert le Grand, Barwn Cemaes ar y pryd. Cysegrwyd yr eglwys newydd i Santes Katherine a cheir yr enw Cymraeg Treopert sef lle Robert. Roedd yn rhan o fynachdy Llandudoch ac heb ei chysegru i Dewi Sant. Hyd heddiw yr unig dai a geir o amgylch yr eglwys yw dwy fferm Treopert a thy a fferm Tregwynt. Ers 1534, ac efallai’n gynharach, gweinyddwyd plwyf Treopert ar y cyd a phlwyf Tremarchog. Wrth edrych yn ol gellir gweld ei fod yn rhan o ymdrech y Normaniaid i gyfyngu grym Esgobaeth Ty Ddewi drwy rannu tiroedd yr Esgob yn ddwy.

We know that in 1081 William the Conqueror himself visited St. David’s, presumably to understand the importance of St. David and no doubt to see part of the western extremity of his conquered land.  However, to say that Wales at that time was conquered would be incorrect.

In south west Wales for a period of William the Conqueror’s reign, Welsh Princes notably Rhys ap Tewdwr was the leader of the local Welsh people and Prince of Dyfed.  Prior to this he had spent time in both Brittany and Ireland.  In 1080 he returned from Ireland together with the assistance of Owen of Gwynedd and with their joint military forces took on the opposing Welsh Princes of Powys who were defeated at the battle of Mynydd Carn in 1081, fought in south Ceredigion. Rhys ap Tewdwr is recorded in the Doomsday Book 1086 paying tribute to King William.

This military victory at Mynnydd Carn and the tribute paid to King William gave Rhys the control of most of west Wales.  However, while opposing Norman forces in the area of Builth in 1093, he lost his life and the Norman invasion of Pembrokeshire and the adjoining areas of Ceredigion and Carmarthen commenced in earnest.

As a result of the appointment of Bishop Bernard in 1115 to the Cathedral at St. David’s, various changes took place and some churches using existing settlements arose.  As has been stated above, some of these churches were positioned in existing Christian settlements, Llanwnda and Mathry being good examples.

An understanding of the historical details of the early and medieval periods in Wales is difficult and covers a number of Welsh Princes and rulers who at various times controlled and opposed the Norman Conquest.

Soon after the Norman Conquest, William the Conqueror established important and powerful main gateways into Wales at Chester, Shrewsbury, Hereford and Gloucester.  It was understood by the important Knights who were given these centres of territory and influence that they could invade Wales and  take whatever lands they were able to conquer at the expense of the Welsh population. The original advances were made along the most natural routes following the north and south coastal plains and river valleys of the Severn, Usk, Wye and Dee.

For a period of some 12 years Rhys controlled west Wales and was left alone by King William and his son William II. However, all of this changed in 1093. Continued pressure by the Norman Knights from their bases on the Welsh boundary was opposed by the Welsh Princes including Rhys ap Tewdwr.

As a result  a chance encounter between Rhys ap Tewdwr and Norman troops near Builth Wells in 1093 Rhys was killed. This opened the flood gates of Norman penetration into west Wales. Some came along the coast via Cardiff, Swansea, Loughor, Llanstephan and Carmarthen.  The other main thrust came via the Montgomery family from Shrewsbury through Powys into Ceredigion and then southwards to end up at Pembroke where the original Pembroke Castle was founded by Arnulf of Montgomery in 1093.  The possessions of the Bishop of St. David’s at that time were left largely untouched and remained so with one exception under the Norman Bishops after 1115.  The one major exception is the Parish of Granston which will be referred to later.

As a result of the Norman invasion into south Pembrokeshire and a subsequent settlement of Fleming followers by the Norman Kings, the county divided into two sections, namely Welsh and English.  This divide pushed Welsh speaking peoples out of their original areas and further to the north of the county.  It is a divide which still remains today with the north of the county still a substantial Welsh speaking area.

At the start of the 1100s, the Norman Knight Robert FizMartin and a small band of followers landed in the Newport area and established themselves, thus founding a Norman dynasty in the north east of the county in the original Cantref of Cemaes.  This action resulted in the founding of the Barony of Cemaes, an ownership of part of the area, which still exists today.

From 1100 onwards whilst most of central and southern Pembrokeshire and major areas to the east forming the original territory of Deuhubarth, saw constant military activity between Norman forces and native Welsh people led by various Welsh Princes .,the north of Pembrokeshire area including Pencaer remained relatively free of this activity.

The one major change to the local area was the foundation around 1180 of the parish of Granston by removing part of St. Nicholas parish extending from the present day Llangloffan to Tresisillt Farm north of Aber Bach beach as a separate parish.  The name Granston is an English interpretation of Robert le Grand Baron of Cemaes at that time.  A new church with a Norman dedication to St. Katherine was founded in the same position as the current church and given in Welsh the name “Treopert”.  Translated this refers to “Roberts place.”, Furthermore, the church was not dedicated to St. David but held by the monastery of St. Dogmaels.  There still remains no major habitation surrounding this church, purely the two Granston farms and Tregwynt house and Tregwynt farm.  Since 1534 and may be earlier. the parish of Granston has been run with the parish of St. Nicholas.  Looking back one can see that it was a direct effort by Norman barons to curb part of the power of the Bishop of St. David’s by dividing the Bishops lands into two sections.